Garantieverklaring Etilex Natura

Etilex Natura Gevelbekleding - 15 jaar garantie

Etilex Natura verstrekt 15 jaar garantie op de door haar geleverde gevelbekleding producten die op de Nederlandse en Belgische markt worden verkocht onder de gedeponeerde merknamen Thermo Fraké en Thermo Naaldhout. De garantie van Etilex Natura Gevelbekleding (hierna te noemen Etilex), 15 jaar garantie op het hout én het door Etilex aangebrachte verfsysteem(met aantoonbaar periodiek onderhoud), wordt verleend indien er volledig wordt voldaan aan de voorwaarden van deze garantieverklaring. Afwijkingen aan de voorwaarden zullen onherroepelijk betekenen dat de geldigheid van deze garantieverklaring komt te vervallen. 

 

1.       Garantieverlener: Etilex

2.       Garantienemer: uitsluitend de aannemer/verwerker en/of eerste oorspronkelijke koper (tenzij Etilex uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen) kan een beroep doen op de garantieverklaring. De eventuele rechten en verplichtingen die ontstaan uit deze garantieverklaring zijn niet overdraagbaar aan een andere rechtspersoon bij eventuele verkoop van het genoemde project. 

3.       Product: Etilex Natura Gevelbekleding; er geldt een garantietermijn van 15 jaar voor alle gevelbekleding producten van onbehandeld massief hout, zijnde Thermo Naaldhout en/of Thermo Fraké, of genoemde producten die door Etilex industrieel zijn gecoat met een KOMO-gecertificeerd verfsysteem van Adler en onder de geregistreerde merknamen Thermo Fraké en Thermo Naaldhout op de Nederlandse en Belgische markt worden verkocht. 

a.       Etilex Natura Gevelbekleding dient gemonteerd te zijn op een achterconstructie van verduurzaamd én gedroogd vuren(vochtgehalte <22%). Een achterconstructie van verduurzaamd vuren en daarna niet gedroogd hout is uitgesloten van garantie. 

b.       Etilex Natura Gevelbekleding dient toegepast, behandeld én gemonteerd te zijn conform de meest recente verwerkingsvoorschriften en richtlijnen die vermeld staan op de website van houtinfo.nl https:/houtinfo.nl/sites/default/files/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf of houtdatabase.nl https://www.houtdatabase.nl/infobladen/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf  of Etilex: www.etilex.nl 

4.       Productspecificatie: zoals aangeboden in een offerte en/of wordt aangeboden op de website: www.etilex.nl 

5.       Voorschriften: opslag-, transport-, verwerkings- en onderhoudsvoorschriften; deze voorschriften en specificatiebladen zijn voor iedereen vrij toegankelijk op onze website: www.etilex.nl 

6.       Garantiestructuur: de garantie verstrekt door Etilex is een aflopende c.q. afbouwende garantie:

 

Periode

Productvergoeding*, ingang per factuurdatum

Montagekostenvergoeding*, ingang per factuurdatum

Jaar  1 -  5

100% van de factuurwaarde

100% van max. 3x factuurwaarde

Jaar  6 - 10

  50% van de factuurwaarde

  50% van max. 2x factuurwaarde

Jaar 11 - 15

  25% van de factuurwaarde

  25% van max. 1x factuurwaarde

 

*    directe kosten van het gereed product, hetzij in een niet-gecoate of in een gecoate versie(met inachtneming van 

     aantoonbaar periodiek onderhoud)

**  kosten van verwijderen, afvoeren en opnieuw aanbrengen van het nieuwe product (geproduceerd en geleverd     

     door Etilex)

 

Garantie: 

7.       Etilex garandeert dat, met inachtneming van alle bepalingen van deze garantieverklaring dat het product voldoet aan de eigenschappen en specificaties, zoals omschreven in de productspecificaties (zie www.etilex.nl) en als zodanig wordt toegepast als gevelbekleding in de risicoklassen 1 t/m 3 als gedefinieerd in NEN-EN 335-1 én dat het product vrij is van fabricagefouten. De garantie dekt de door de garantienemer geleden schade als gevolg van productiefouten in het product, uitgesloten is schade die ontstaat door foutieve dan wel verkeerde toepassing dan wel door oneigenlijk gebruik van het product. Hiervoor geldt de onder punt 6 genoemde aflopende c.q. afbouwende garantie op product- en montagekosten. 

Schadebegrip: 

8.       van schade in de zin van de garantieregeling is sprake in de volgende gevallen:

1.       houtrot veroorzaakt door een aan Etilex toe te rekenen materiaal- of productiefout

2.       geen of geen goede hechting van een eventueel verfsysteem, dit is per direct zichtbaar

3.       een bovengemiddelde zwelling >4% bij een relatief vochtigheidspercentage van 50-90%

9.       Onder schade wordt verstaan de door garantienemer direct geleden schade, waaronder begrepen de kosten die ontstaan door de opheffing van het gebrek in het product, bestaande in vervanging daarvan met een product van Etilex of een door Etilex aan te wijzen product dat naar oordeel van Etilex gelijkwaardig is. Betreffende de vergoeding van montagekosten zijn de marktconforme tarieven bepalend(met de maximale vergoedingen als aangegeven in tabel 6). In het geval dat de claim op garantie rechtmatig is en door Etilex wordt erkend en toegekend, zal op verzoek van Etilex eerst een kostenopgave aan Etilex worden overlegd. Indien deze in de ogen van Etilex de kostenopgave bovenmatig hoog is, behoudt Etilex zich het recht voor tot het opvragen van één of meerdere offertes om zodoende een marktconform tarief voor de vergoeding van de te maken montagekosten te kunnen vaststellen. Als de offertes van Etilex lager zijn dan de ingediende kostenopgave, dan is de offerte van Etilex bindend en bepalend voor hetgeen krachtens deze garantie door Etilex betaald dient te worden, met inachtneming van de vermelde maximale vergoedingen. Etilex is nooit aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst of milieuschade. Valsheid in geschrifte zal leiden tot volledige afwijzing van de claim. 

10.    De (aflopende)garantie geldt gedurende 15 jaar na factuurdatum van het product. 

11.    Andere schade, dan datgene dat in deze garantiebepaling voor vergoeding in aanmerking komt, wordt niet vergoed. Indien Etilex onverhoopt aansprakelijk mocht zijn, buiten de garantiebepaling om,  omdat Etilex zich niet houdt aan een verplichting uit een overeenkomst óf vastgelegde verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, hetzij op grond van onrechtmatig handelen, dan blijft de aansprakelijkheid tot het in artikel 6 genoemde maximum beperkt. De garantienemer vrijwaart Etilex voor elk tegen haar door een derde ingestelde vordering die het in artikel 6 omschreven maximum te boven gaat. 

12.    De garantie dekt geen schade of gebreken die, geheel of gedeeltelijk, ontstaan door of het gevolg zijn van:

-       opslag, transport, toepassing, verwerking of onderhoud van het product in strijd met de opslag-, toepassings-, verwerkings- en onderhoudsvoorschriften

-       het veranderen van of het verrichten van reparaties aan het product, of het vervangen van het product door een ander product, al dan niet afkomstig van Etilex, zonder dat Etilex daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, dan wel het gebruiken of toepassen van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, alsmede het gebruik van het product in combinatie met enig ander product, terwijl het door Etilex geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel indien het product wordt gebruikt op een wijze die voor Etilex redelijkerwijze niet was te verwachten, terwijl voorts geen beroep op de garantie mogelijk is indien het product is vervaardigd in overeenstemming met de instructies en specificaties van de garantienemer.

13.    Verder is Etilex niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van:

o    normale slijtage van het product

o    het niet, of niet tijdig, verrichten van noodzakelijk (al dan niet periodiek)onderhoud aantoonbaar door aanschaf van bijvoorbeeld verf en verfadvies bij Etilex.

o    zover dit al niet in de in artikel 5 genoemde voorschriften is voorgeschreven enige verandering in de bouwkundige situatie van het bouwwerk, waaronder vervorming of onvoldoende functioneren daarvan, waarin het product is verwerkt indien die verandering van invloed is, of kan hebben, op de eigenschappen en/of specificaties van het product.

o    directe of indirecte beschadigingen van het product, door welke oorzaak dan ook.

o    buitengewone weersomstandigheden, dan wel natuurrampen, als gevolg waarvan de eigenschappen en specificaties van het product veranderen.

o    defecten aan, of verkeerde uitvoering van, andere materialen of producten, of het gebruik van niet voorgeschreven, of niet geschikte, andere materialen of producten, waardoor de eigenschappen en specificaties van het product negatief worden beïnvloed.

o    enig handelen of nalaten in strijd met een door Etilex uitgebracht advies.

o    installatie van apparatuur in het bouwwerk, dan wel bouwkundige wijzigingen of functiewijzigingen van het bouwwerk, waardoor er meer of andere belasting aan het product ontstaat dan vermeld in de productspecificaties.

o    brand, en andere niet voor rekening en risico van Etilex komende omstandigheden, waaronder vochtinwerking en/of lekkages, en verandering van agressiviteit van stof(fen) in het milieu, en ook onvoorziene chemische invloeden, of het al dan niet opzettelijk toebrengen van schade aan het product, al dan niet door derden.

o    kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid van het geleverde product en/of systeem.  

14.    De garantie vervalt indien en direct nadat het product niet in de door Etilex voorgeschreven samenstelling met andere producten van Etilex wordt gebruikt.

15.    De garantie eindigt op het moment dat de garantienemer daarop een beroep doet en Etilex haar garantieverplichting nakomt. Mocht de door de garantienemer ingeroepen garantie op een deellevering betrekking hebben dan blijft de garantie voor het overige deel van kracht.

Garantievoorwaarden:

16.    Op gevolg van verlies van enige aanspraak dient Etilex binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, dan wel binnen 7 dagen nadat de garantienemer het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk daarvan in kennis te worden gesteld, onder nauwkeurige opgave van het gebrek, naam en locatie van het onderhavige project, gespecificeerde omvang van de schade, factuurnummer, datum van levering, en dient Etilex in de gelegenheid te worden gesteld ter plaatse onderzoek te doen, eventueel in het bijzijn van een expert. Daarnaast dienen er, op gevolg van verlies van enige aanspraak (op straffe van verval van recht) in overleg met Etilex schade beperkende maatregelen genomen te worden. 

17.    De door Etilex gegeven garantie laat de mogelijkheid van een beroep op overmacht door haar onverlet. 

18.    Onder overmacht wordt verstaan datgene dat in de algemene voorwaarden van Etilex daaromtrent is bepaald. 

19.    In geval een verzekeraar, of een (rechts)persoon die (mede)aansprakelijk is, terzake de door de garantienemer geleden schade, wordt aangesproken, en die verzekeraar of persoon tot betaling overgaat, strekt het door die verzekeraar of die persoon betaalde bedrag in mindering op de door de garantieverlener te betalen schade. Ook zal het maximaal door de garantieverlener te betalen bedrag, overeenkomstig artikel 7 van de garantie verminderd worden met het door die verzekeraar of persoon betaalde bedrag. 

20.    De niet onder de garantie door Etilex te vergoeden kosten, zijnde alle niet in artikel 7 genoemde kosten, zullen door Etilex aan de garantienemer, of de opdrachtgever van Etilex, tegen de bij Etilex geldende prijzen en tarieven in rekening worden gebracht aan de garantienemer. 

21.    De garantienemer kan geen beroep doen op de afgegeven garantie als de garantienemer het door hem verschuldigde in verband met de levering van het product niet of niet geheel heeft voldaan op het moment dat er sprake is van een garantieclaim zoals bedoeld in artikel 7 van deze garantieverklaring.

22.    Op de garantie kan geen beroep worden gedaan, en zij vervalt, indien de garantienemer niet, of onvoldoende, meewerkt aan enig door Etilex gewenst onderzoek naar de juistheid van het door de garantienemer geuite gebrek; 

23.    Indien de garantienemer tevens de koper is van de producten, dan zijn de op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst geldende algemene verkoopvoorwaarden van Etilex van toepassing. 

Bewijs & Informatie: 

24.    Het bewijs om aanspraak te maken op een gerechtvaardigde claim op deze garantie ligt bij de garantienemer. De garantienemer dient in dit kader ook te bewijzen dat het door hem ontdekte gebrek aan het product en/of systeem al op het moment van de levering daarvan bestond. 

Toepasselijkheid & bevoegde rechter: 

25.    Op deze garantie is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze garantie worden beslecht door rechtbank van Gelderland, ter keuze van Etilex. Als het geschil behoort tot de competentie van de kamer van kantonzaken, is de rechter volgens de wettelijke bepalingen bevoegd.

 


 

Garantieverklaring Adler verfsysteem

 

                               

GARANTIEVERPLICHTING

 

voor de oppervlaktecoating van gevelbekleding met het Lignovit-systeem van

van

ADLER-Benelux bv

De Boelakkers 12, 5591 RA , Heeze

 

Voor

 

Etilex handelend onder: Van Hulst houtzagerij en frezerij

Veesteeg 5 , 6657 , Boven Leeuwen

 

 

Wij verklaren hierbij dat wij op de hoogte zijn gebracht van alle omstandigheden met betrekking tot de toekenning van de garantie door ADLER, dat wij de garantievoorwaarden schriftelijk hebben ontvangen en deze volledig aanvaarden.

We zijn ook bereid om tijdens het hele proces alle nodige maatregelen en instructies overeenkomstig de specificaties van ADLER uit te voeren.

 

 

ADLER fabriek Verf fabriek

 

 

Plaats,

 

datum

 

 

GARANTIE toezegging

Indien de gevelbekleding overeenkomstig het verfsysteem genoemd in bijlage 1 is verwerkt en aan de garantievoorwaarden is voldaan, garanderen wij gedurende de garantieperiode dat:

·         Dat het verfsysteem niet op grote schaal afbladdert volgens de Norm (EN ISO 4628-5 waarde 3) ·

·         Dat er géén grootschalige onderhoudsintervallen nodig zijn gedurende de gestelde garantieperiode

·         Bij alle systemen Lignovit voor vergrijzer gaat men ervan uit dat de natuurlijke vergrijzing/verwering de uiteindelijke opgebrachte coating vervangt. Dit natuurlijke proces kan per situatie anders verlopen en hierop is géén garantieaanspraak mogelijk.

 

Randvoorwaarden

Te overwegen door de Architect / Fabrikant / Montage bedrijf ·

De constructieve houtbescherming dient tegen vocht beschermd te worden volgens ÖNORM B 3802-1 of DIN 68800-2 , slagregens moeten ongehinderd kunnen weglopen en er mag géén water op de oppervlakken blijven staan. Het gedeelte van de gevel dat zich dicht bij de grond bevindt, moet tegen spatwater worden beschermd. De minimale afstand tussen de gevel en de grond bedraagt 30 cm voor een ontwerp met grindvulling. En bij gladde vloeren dient er minimaal 50 cm afstand te zijn tussen de onderkant gevelbekleding en de afgewerkte vloer.

De gevelbekleding moet met voldoende achter ventilatie (DIN 18516) worden geïnstalleerd. De achter kanten van de gevelbekleding moet reeds in de fabriek zijn behandelt. Bij het opmaat maken van de geveldelen in het werk dienen de kopse kanten minimaal twee maal behandelt te worden met de gelijke coating die is gebruikt voor de industriële applicatie. · Alle spijker-, schroef- of klempunten die aan de weersomstandigheden zijn blootgesteld, moeten na de installatie eenmaal worden verzegeld met de desbetreffende aflaklaag. In overleg kan hiervan worden afgeweken indien het een bewezen en getest systeem betreft · Schade veroorzaakt door bouw- of installatiewerkzaamheden moet binnen 30 dagen worden hersteld. · De gevelbekleding moeten droog zijn wanneer deze gecoat en geïnstalleerd worden (houtvochtigheid 16% + -2%). De garantiebelofte geldt alleen voor door ADLER goedgekeurde profielen- en houtsoorten en kleurschakeringen. (Bijlage 1).

Voor alle ander zaken refereren wij aan de Houtwijzer voor Massief houten gevelbekleding.

 

Te overwegen door de cliënt:

Eenmaal per jaar moet het oppervlak worden gecontroleerd op mechanische schade, zoals hagel en evt andere invloeden van buitenaf. Beschadigde plekken moeten onmiddellijk worden gerepareerd om grote gevolgschade te voorkomen. Houten onderdelen moeten regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden indien de situatie ter plekke dit vraagt .Denk bv aan omgevingen waar veel luchtverontreiniging is, en of bosrijke/schaduwrijke omgevingen waar mos aangroei sneller plaatsvind.

 

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE ·

 • Veranderingen in glansgraad en kleurtint als gevolg van verwering moeten volgens de stand van de techniek worden aanvaard (b.v. verkleuring van knoesten).
 • Het verkleuren/ lichter worden van het thermohout: Het is algemeen bekend dat de kleur van thermisch gemodificeerd hout in het begin lichter wordt als gevolg van de inwerking van UV straling, dit kan dus derhalve ook niet als reclamatie gemeld worden.
 • Schade veroorzaakt door grote open voegen en scheuren (bv. krimpscheuren in knoesten). ·
 • Oppervlakteverstoringen als gevolg van harsafzetting van het hout ·
 • Schade veroorzaakt door overmacht, Montagefouten, mechanische impact (bv. verkeerd gebruik, hagelbui) ·
 • Beschadiging door scherpe randen aan profielen ·
 • Schade die herleid kan worden naar het procedé Thermisch verduurzamen / houtkwaliteit, zoals bv het delamineren van de jaarringen.

Ruimtelijke geldigheid

 • De garantieverplichtingen in dit document gelden uitsluitend voor het grondgebied van Nederland en Belgie.

Wettelijke garantie

 • De bepalingen van dit garantiebewijs beperken de geldigheid van eventuele wettelijke garantieclaims niet.

Garantie toezegging

 • Als tijdens de garantieperiode een garantieclaim wordt ingediend, en vervolgens blijkt dat de coating tijdens deze garantieperiode de in deze voorwaarden beloofde functie niet vervult, draagt ADLER de kosten voor renovatie van het getroffen onderdeel door het aanbrengen van een geschikte (renovatie)coating. Hiervoor laten wij ons leiden door in eerste instantie eigen onderzoek, en in tweede instantie indien nodig en gewenst door onderzoek van het onafhankelijke SHR te Wageningen. Indien door SHR wordt vastgesteld dat de oorzaak van de claim te verwijten valt aan het Adler product wordt de claim toegekend.
 • De keuze van de methode en het type van renovatie, evenals het voor de renovatie gebruikte materiaal, ligt in het geval van een garantieclaim uitsluitend bij ADLER.
 •  Alle verdere aanspraken zijn uitgesloten. Uitvoering van een garantieclaim leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode.