Algemene voorwaarden


Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1.      Gebied van toepassing

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de verkoop van hout, houtproducten, triplex, multiplex, meubelplaat, board, boardproducten, spaanderplaat en alle andere plaatmaterialen, onafhankelijk of deze artikelen al dan niet van buitenlandse oorsprong zijn.

2.      Aanbiedingen en overeenkomst.

Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Ook indien door middel van een vertegenwoordiger of wederverkoper is verkocht, is van de zijde van de verkoper de verkoop eerst definitief na schriftelijke bevestiging door de verkoper.

3.      Levertijd.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, neemt de verkoper ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de koop.

4.      Vervoer.

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn van de verkoper. Ingeval is overeengekomen dat franco zal worden geleverd, draagt de verkoper de kosten van het vervoer tot de overeengekomen plaats, doch niet verder dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein, dan wel het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen. De koper is dan verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Indien de verkoper voor het vervoer zorg draagt, kiest de verkoper, tenzij de koper een bepaalde vervoergelegenheid zelf heeft aangewezen, de vervoergelegenheid naar zijn beste weten, echter zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds.

5.      Risico.

Zowel indien franco is verkocht, als indien niet franco is verkocht, is het risico van het vervoer voor rekening van de koper. In alle gevallen zijn de goederen terstond na het verlaten van het magazijn van de verkoper voor rekening van de koper, transportrisico, molestrisico en alle andere risico`s inbegrepen.

6.      Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat zij geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten nadele van de verkoper of ten gunste van derden over beschikt worden, ook niet door verstrekking tot onderpand, of door eigendomsoverdracht tot zekerheid. Indien de koper desondanks de goederen doorlevert, is hij verplicht de vordering, die hij door de verkoop der goederen krijgt aan de verkoper over te dragen.

7.      Verandering in vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen

Alle verkopen geschieden onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat alle gebeurtenissen ten aanzien van vrachten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen en dergelijke, die een wijziging brengen in de omstandigheden, welke golden ten tijde van het tot stand komen van de verkoop voor rekening van de koper zijn, met dien verstande dat de koopprijs met het bedrag der meerdere vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen en dergelijke wordt verhoogd.

8.      Verpakking.

Tenzij anders is overeengekomen, is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde franco aan de verkoper wordt teruggezonden.

9.      Retourzendingen.

De koper heeft nimmer het recht om de in ontvangstname van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij de verkoper hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de koper goederen retour zendt, zonder dat de verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de koper. De zending wordt dan door de verkoper voor rekening en risico van de koper opgeslagen en ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden afgeleid.

10.  Reclames

Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend. Reclames wegens manco, wegens afwijking van de vermelde specificatie, of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moeten, om geldig te zijn, bovendien door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Reclames zijn slechts geldig indien de verkoper in staat wordt gesteld de geleverde goederen in originele staat en in de originele verpakking te controleren. Reclames geven aan de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen, tegen terug levering van de oorspronkelijke geleverde goederen.

Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is de verkoper niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. Door gehele of gedeeltelijke bewerking of verwerking van geleverde goederen vervalt ieder recht op reclame.

11.  Overmacht.

Indien de fabriek of de leverancier van welke de verkoper de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van de verkoper in gebreke blijft met leveren dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor de verkoper als overmacht. De verkoper is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens de koper. Ingeval van ijsgang, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, werkstaking, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle gevallen van overmacht, is de verkoper te zijner keuze gerechtigd hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren.

12.  Valutarisico.

Wijzigingen van meer dan 3% in de koers of goudwaarde van vreemde of Nederlandse valuta, opgetreden na het tot stand komen van de koop en voordat de goederen volledig zijn geleverd, geven de verkoper het recht om de koopprijs in evenredigheid met koerswijziging te verhogen, dan wel indien zij daaraan de voorkeur geeft, de koop, voor zover de goederen niet zijn geleverd, te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

13.  Betaling.

Voor zover niet anders bepaald, dient de koper te betalen op 10 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Ingeval van te late betaling wordt de koper van rechtswege over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor (ook ingeval de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen. De koper verplicht zich, ook ingeval van verschil over de verschuldigdheid, op eerste verlangen van de verkoper zekerheid te stellen voor de betaling van de koopprijs.

14.  Inningskosten en proceskosten.

Indien de verkoper zijn vordering wegens te late betaling ter incassering uit handen geeft, is de koper aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten als gevolgd daarvan.

15.  Wanprestatie van de koper.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is de verkoper bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling de koop te annuleren en bovendien schadevergoeding te vorderen. De verkoper heeft, indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Verdere rechten blijven onverlet.

16.  Toepasselijk recht.

Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

17.  Afwijkende bedingen of voorwaarden.

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Mocht de koper algemene voorwaardentoepasselijk wensen te verklaren, die afwijken van de onderhavige dan zullen, ingeval van strijd, de onderhavige voorwaarden voorrang hebben.